แผนการประเมินผล

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

สัดส่วน/น้ำหนัก

ความรู้ทางวิชาการสอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ข้อสอบลางภาค และปลายภาค

กลางภาค 20%

ปลายภาค 20%

การทำงานกิจกรรมในชั้นเรียนประเมินจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

20.00%

ผลงานที่มอบหมายแบ่งกลุ่ม 2 คน จัดทำรายงานหัวข้อรายงาน

25.00%

คะแนนความสนใจเข้าชั้นเรียนพิจารณากิจนิสัย, ความตั้งใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนใบรายชื่อนักศึกษาและใบบันทึกคะแนน

15.00%