แผนการประเมินผล

รายละเอียด วิธีการประเมิน เครื่องมือ สัดส่วน/น้ำหนัก ความรู้ทางวิชาการ – สอบกลางภาค – สอบปลายภาค ข้อสอบลางภาค และปลายภาค กลางภาค 20% ปลายภาค 20% การทำงาน–กิจกรรมในชั้นเรียน ประเมินจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 20.00% ผลงานที่มอบหมาย แบ่งกลุ่ม 2 คน จัดทำรายงาน หัวข้อรายงาน 25.00% คะแนนความสนใจเข้าชั้นเรียน พิจารณากิจนิสัย, ความตั้งใจ Read More…

course outline

3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2-2-3 (E-Commerce System Development) จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการขายสินค้าบน อินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์สินค้า ระบบการสั่งซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบการชำระเงิน การส่งสินค้า กฎหมาย Read More…