course outline

3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2-2-3

(E-Commerce System Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการขายสินค้าบน

อินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์สินค้า ระบบการสั่งซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบการชำระเงิน การส่งสินค้า

กฎหมาย และจรรยาบรรณการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

กิจกรรม การเรียนการสอน

1

Introduction to e-commerce (1)

ความหมายของอีคอมเมิร์ซ ประโยชน์ รูปแบบ

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

2

รูปแบบ และ ประเภทของ 1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

3

กลไกหลัก ประโยชน์และข้อจำกัด 1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

4

การวางแผนการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

5

การประชาสัมพันธ์สินค้า

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

6

กฎหมาย และจรรยาบรรณการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

7

การออกแบบเว็บไซต์และการจดโดเมนเนม

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

8

ขั้นตอนการสร้างร้านค้าออนไลน์แบบง่าย

1. บรรยายประกอบการสอน

2. แบบฝึกหัด

9 – 14

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ด้วย CMS , Shopping mall

บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ

15 – 18

จัดทำ และ นำเสนอ เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา